Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe luna noiembrie 2022

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Modernizare statie de pompare apa potabila existenta si extinderea retelei de alim apa in sat Pietriceaua

Hotararea privind aprobarea incheierii unui acord de asociere cu Manastirea Brebu in vederea elaborarii unei documentatii PUZ pe teritoriul UAT Brebu

Hotararea privind aprobarea inchirierii unui teren aflat in proprietatea Comunei brebu, domeniul privat

Hotararea privind aprobarea inchirierii unui teren aflat in proprietatea Comunei Brebu, domeniul privat

Hotararea privind aprobarea participarii delegatiei Comunei Brebu la Festivalul International de pomana porcului 17-20 noiembrie 2022

Hotararea privind respingerea plangerii nr 102 din 22.09.2022 formulata catre Consiliul Local al Comun ei Brebu

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi, comuna Brebu

Hotararea privind mandatarea dlui Goaga Ioan Stefan pentru a vota in AGA - ADI aderarea comunei Plopu ca membru al Asociatiei

Hotararea privind validarea dispozitiei nr 127 din 26.09.2022 referitoare la rectificarea bugetului local al comunei Brebu

Hotararea privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Brebu a imobilului - dispensar medical, situat in comuna Brebu, str. Matei Basarab, nr. 362, judetul Prahova

Hotararea privind mandatarea dl. Goaga Stefan pentru a vota in ADI - Managementul Apei Prahova, primirea or. Boldesti-Scaieni ca membru al Asociatiei

Hotararea privind aprobarea ajustarii pretului Contractului de achizitie publica nr. 9302 din 21.06.2022 a obiectivului ,,Modernizare drumuri in satul Podu Cheii, comuna Brebu''

Hotararea privind respingerea cererii nr. 11575 din 01.08.2022 cu privire la constituirea servitutii de trecere pe drumul de exploatare apartinand domeniului privat al Comunei Brebu

Hotararea privind actualizarea Programului anual de achizitii publice al comunei Brebu pentru anul 2022

Hotararea privind desemnare trei consilieri pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Matei Basarab Brebu, pentru anul scolar 2022-2023

Hotararea privind desemnare reprezentant care sa faca parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, concurs director si director adjunct Scoala Matei Basarab Brebu

Hotararea privind mandatarea dl. Goaga Stefan pentru a vota in ADI

Hotararea privind recvocarea HCL nr. 48 din 27.06.2022 actualizare rata inflatie pentru perioada 2018-2022 avand ca obiect concesionarea terenurilor, cladirilor proprietatea Comunei Brebu

Hotararea privind insusirea contractului de sponsorizare nr. 10622 din 12.07.2022

Hotararea privind insusirea contractului de sponsorizare nr. 10268 din 05.07.2022

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe luna septembrie 2022

Hotararea privind insusirea contractului de sponsorizare nr. 9628 din 27.06.2022

Hotararea privind aprobarea deplasarii unei delegatii a comunei Brebu in Ungaria, in perioada 18-23 august 2022

Hotararea privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Modernizare drumuri in sat Podu Cheii

Hotararea privind rectificarea bugetului local al comunei Brebu pe luna iunie 2022

Hotararea privind insusirea contractului de sponsorizare nr. 9239 din 21.06.2022

Hotararea privind insusirea contractului de sponsorizare nr. 9033 din 15.06.2022

Hotararea privind insusirea contractului de sponsorizare nr 8935 din 14.06.2022

Hotararea privind insusirea contractului de sponsorizare nr 8489 din 03.06.2022

Hotararea privind actualizarea nivelului redeventelor pentru perioada 2018-2022

Hotararea privind aprobarea ajustarii pretului pentru Contractul de achizitie publica nr 20715 din 22.12.2021

Hotararea privind aprobarea ajustarii pretului pentru Contractul de achizitie publica nr. 10214 din 25.06.2022

Hotararea privind aprobarea ajustarii pretului pentru Contractul de achizitie publica nr 17295 din 01.11.2021

Hotararea privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 la nivelul comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea inchirierii unui teren aflat in proprietatea Comunei Brebu, domeniu privat

Hotararea privind atestarea la domeniul privat al Comunei Brebu a unui teren in suprafata de 407 mp situat in comuna Brebu, sat Podu Cheii

Hotararea privind mandatarea dlui Grozea Petre Gabriel pentru a vota in sedinta AGA ADI - Parteneriat pt Managementul Apei - Prahova

Hotararea privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Brebu a unor imobile-terenuri situate in comuna Brebu, sat Podu-Cheii

Hotararea privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Brebu a unor imobile-terenuri situate in comuna Brebu Megiesesc

Hotararea privind aprobarea finantarii nerambursabile a proiectelor finantate pentru sustinerea unor activitati nonprofit de interes local pentru anul 2022

Hotararea privind insusirea contractului de sponsorizare nr. 7425 din 13.05.2022 si cuprinderea in bugetul local al comunei Brebu

Hotararea privind aprobare cuantum burse scolare elevilor Scolii Matei Basarab in semestrul II, an scolar 2021 - 2022

Hotararea privind transformarea unei functii publice vacante de executie de nivel superior in nivel inferior din cadrul Compartimentului Cadastru si Registru Agricol

Hotararea privind aprobarea deplasarii unei delegatii a comunei Brebu in Polonia, localitatea Jablonka, in perioada 14-19 iulie 2022

Hotararea privind aprobare Studiu de fezabilitate prevazut in cadrul ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020''

Hotararea privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.03.2022

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe luna mai 2022

Hotararea privind desfiintarea partiala a unei cladiri, punct farmacie, apartinand domeniului privat al comunei Brebu

Hotararea privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Brebu a imobilului - teren cu suprafata de 841 mp, situat in Tarlaua 16, Parcela F629

Hotararea privind modificarea HCL nr. 17/2013 privind aprobarea "Ghidului solicitantilor pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fondurile publice ale comunei Brebu alocate pentru activitati nonprofit potrivit Legii 350/2005"

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de interes public "Modernizare statie de pompare apa potabila existenta si extinderea retelei de alimentare cu apa potabila in satul Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova"

Hotararea privind repartizarea de sume banesti Parohiilor din Comuna Brebu, in anul 2022

Hotararea privind transformarea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Stare Civila, ResurseUmane si Arhiva, in functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, ca urmare a examenuliui de promovare in grad profesional

Hotararea privind aprobarea asocierii in participatiune intre comuna Brebu si comuna Bertea, in vederea realizarii obiectivului public de interes local "Modernizare statie de pompare apa potabila existenta si extinderea retelei de alimentare cu apa potabila in satul Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova"

Hotararea privind actualizarea componentei comisiei de evaluare pentru aplicarea prevederilor HCL nr. 17/2013 privind atribuirea contractelor de finantare nerambursabila alocate potrivit Legii nr. 350/2005

Hotararea aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.12.2021

Hotararea privind aprobarea situatiilor financiare si ale Raportului de analiza ale UAT Comuna Brebu la 31 decembrie 2021'

Hotararea privind acordare mandat special dl. Goaga Stefan pentru a vota in sedinta AGA - Managementul Deseurilor Prahova, statutul actualizat

Hotararea privind desemnare reprezentant al Consiliului Local si a unui membru supleant pentru comisia de evluare proba de interviu director Scoala ,, Matei Basarab,,'

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe luna februarie 2022

Hotararea privind actualizarea indicatorilor pentru obiectivul ,,Refacere DC4, L=0,025 km in sat Pietriceaua, comuna Brebu''

Hotararea privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a Comunei Brebu

Hotararea privind desemnarea a 2 consilieri pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului General al UAT Brebu

Hotararea privind transformarea unei functii publice vacante de executie de nivel superior in nivel inferior la Compartimentul Cadastru si Registru Agricol

Hotararea privind actualizarea indicatorilor pentru obiectivul ,,Reparatii capitale str. George Cosbuc, sat Brebu Megiesesc, comuna Brebu''

Hotararea privind actualizarea indicatorilor pentru obiectivul ,,Modernizare drumuri in sat Pietriceaua, comuna Brebu''

Hotararea privind aprobarea bugetului local al Comunei Brebu pentru anul 2022

Hotararea privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii de interes public "Modernizare statie de pompare apa potabila existenta, construire rezervor si extindere a retelei de alimentare cu apa potabila in satul Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova"

Hotararea privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Brebu nr. 51 din 03.11.2021 privind aprobarea depunerii solicitarii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitii "Modernizare statie de pompare apa potabila existenta, construire rezervor si extindere a retelei de alimentare cu apa potabila in satul Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova"

Hotararea privind mandatarea dlui Goaga Ioan Stefan reprezentantul Consiliului Local al Comunei Brebu, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota ajustarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare pe intreaga arie de acoperire a SC Hidro Prahova SA

Hotararea privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de catre persoanele majore, apte de munca, din familia beneficiara a prevederilor Legii nr. 416/2001 pentru anul 2022

Hotararea privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Brebu, in anul scolar 2022 - 2023

Hotararea privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2022

Hotararea privind transformarea unei functii publice vacante de executie de nivel superior in nivel inferior din cadrul Compartimentului Investitii si Achizitii Publice

Hotararea aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Brebu pe anul 2022

Hotararea privind validarea dispozitiei nr. 175 din 27.12.2021 referitoare la rectificarea bugetului local al comunei Brebu pe luna decembrie 2021

Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022