Hotărâri consiliul local 2016

 

IUNIE

Hotararea nr.50 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul Local al Comunei Brebu

Hotararea nr.51 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Brebu

Hotararea nr.52 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.53 privind alegerea Viceprimarului

Hotararea nr.54 privind aprobarea numarului si a componentei comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate

IULIE

Hotararea nr.55 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Brebu

Hotararea nr.56 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.57 privind modificarea HCL nr.81 din 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Hotararea nr.58 privind aprobarea deplasarii unei delegatii a Comunei Brebu in Polonia, localitatea Jablonka, in perioada 11-19 iulie 2016

Hotararea nr.59 privind desemnarea a trei consilieri din cadrul Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Matei Basarb

Hotararea nr.60 privind prelungirea duratei contractului de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 2894-2224 din 01.08.2003

SEPTEMBRIE

Hotararea nr.61 privind aprobarea efectuarii ,,lucrarilor de reparatii la Caminul Cultural Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova, etapa a-II-a

Hotararea nr.62 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu si al Scolii Gimnaziale Matei Basarab

Hotararea nr.63 privind modificarea HCL nr.81 din 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Hotararea nr.64 privind propunerea de schimbare a destinatiei unui teren de 629 mp din totalul de 3955 mp unde este situata Gradinita nr.1, comuna Brebu, sat Brebu Minastirei

Hotararea nr.65 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.66 privind dezmembrarea unui teren in suprafata de 6167 mp

Hotararea nr.67 privind modificarea statului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Brebu

Hotararea nr.68 privind aprobarea asocierii Comunei Brebu cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului ,,modernizare DC 4, din DJ 214 - Cabana Padurarului - sat Pietriceaua tronsonul II 

OCTOMBRIE

Hotararea nr.69 privind validarea dispozitiei primarului nr.149 din 30.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.70 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a unui spatiu situat in comuna Brebu, in vederea desfasurarii unei activitati medicale

Hotararea nr.71 privind actualizarea redeventei si chiriei pentru saptiile concesionate si inchiriate cabinetelor medicale individuale din incinta dispensarului uman

Hotararea nr.72 privind reprezentarea in justitie a Consiliului Local al comunei Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.73 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.74 privind aprobarea deplasarii unei delegatii a Comunei Brebu in Republica Moldova, orasul Ialoveni, in perioada 25-28 octombrie 2016

Hotararea nr.75 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei a unor terenuri si transferul dreptului de folosinta cu titlu gratuit asupra acestor terenuri catre Manastire Brebu

NOIEMBRIE 

Hotararea nr.76 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,,Consolidare versant Camin Cultural in satul Pietriceaua, comuna Brebu

Hotararea nr.77 privind amenajarea statiilor publice de pe raza administrativ - teritoriala a comunei Brebu, judetul Prahova

DECEMBRIE

Hotararea nr.78 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.79 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

Hotararea nr.80 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul prestat persoanelor si juridice de catre operatorul SC FLORICON SALUB SRL in comuna Brebu

Hotararea nr.81 privind rectificarea perioadei de prelungire a contractului de concesiune nr.2894-2224 din 01.08.2003

Hotararea nr.82 privind validarea dispozitiei primarului nr.258/27.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

 

Hotărâri consiliul local 2017

 

IANUARIE

Hotararea nr.1 privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului UAT Brebu

Hotararea nr.2 privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brebu

Hotararea nr.3 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

Hotararea nr.4 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.5 privind aprobarea deplasarii Comunei Brebu la Festivalul de Pomana Porcului, Baile Balvanyos, judetul Covasna, in perioada 24-26 februarie 2017

FEBRUARIE

Hotararea nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati pentru investitia ,, Extindere retea de alimentare cu apa, sat Pietriceaua , comuna Brebu,,

Hotararea nr.7 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local care va fi realizat in 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat

Hotararea nr.8 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul prestat persoanelor fizice si juridice de catre SC FLORICON SALUB SRL in comuna Brebu

Hotararea nr.9 privind organizarea retelei scolare pentru anul 2017-2018 la nivelul comunei Brebu

Hotararea nr.10 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2017

Hotararea nr.11 privind transmiterea fara plata a trei terenuri ce apartin domeniului privat al comunei Brebu, in proprietatea Minastirei Brebu.pdf

Hotararea nr.12 privind aprobarea suportarii de catre comuna Brebu a comisionului perceput de furnizorul de servicii de Plata online cu cardul a taxelor si impozitelor

Hotararea nr.13 privind constatarea rezilierii de drept a Contractului de Locatiune cu Drept de Superficie , incheiat cu societatea SC Metropolitan Real Estate SRL

Hotararea nr.14 privind aprobarea deplasarii unei delegatii din partea comunei Brebu intr-o vizita de studiu si schimb de experienta in S.U.A. in perioada 28 mai - 7 iunie 2017

 Hotararea nr.15 privind modificarea HCL nr.43din 2016 referitoare la organizarea evenimentului Nunta de Aur prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate cuplurilor care au implinit 50 sau 60 ani de la casatorie

Hotararea nr.16 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii local ,,Proiectare si executie rezervor apa v=200 mc,,

Hotararea nr.17 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii local ,,Consolidare platforma rezervoare de apa, comuna Brebu, judetul Prahova,,

Hotararea nr.18 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii local ,,Reabilitare tronson II DC 3 Podu Cheii, comuna Brebu,,

Hotararea nr.19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii local ,,Modernizare DC4, din DJ214 - Cabana Padurarului, sat Pietriceaua - tronson III,,

Hotararea nr.20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii local ,,Modernizare DC4, din DJ214 - Cabana Padurarului, sat Pietriceaua - tronson IV,,

Hotararea nr.21 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii local ,,Reparatii Scoala Gimnaziala Matei Basarab, comuna Brebu - reparatii sala sport,,

Hotararea nr.22 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii local ,,Reparatii Scoala Gimnaziala Matei Basarab, comuna Brebu - anvelopare scoala,,

Hotararea nr.23 privind aprobarea asocierii Comunei Brebu cu Judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public local

MARTIE

Hotararea nr.24 privind aprobarea bugetului local al comunei Brebu pentru anul 2017

Hotararea nr.25 privind recompensarea a sase elevi ai Scolii Gimnaziale Matei Basarab, comuna Brebu, ca urmare a rezultatelor obtinute la Olimpiada de Educatie Civica

APRILIE

 Hotararea nr.26 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ,,Lucrari de amenajare parc existent, sat Brebu Minastirei, comuna Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare DC 3, Brebu-Podu Cheii, comuna Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.28 privind modificarea HCL NR.21 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reparatii Scoala Gimnaziala Matei Basarab, comuna Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.29 privind modificarea HCL nr.22 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reparatii Scoala Gimnaziala Matei Basarab, comuna Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.30 privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.31 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor Scolii Gimnaziale Matei Basarab, in anul 2017

Hotararea nr.32 privind actualizarea taxelor speciale ce vor fi achitate de utilizatorii care beneficiaza de prestatii de salubrizare fara a avea contracte, aprobate prin HCL 28 din 2015

Hotararea nr.33 privind modificarea structurii, a organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Brebu

Hotararea nr.34 privind alipirea a doua terenuri

Hotararea nr.35 privind aprobarea P.A.A.R. al comunei Brebu si a Planului de resurse umane, materiale si financiare

Hotararea nr.36 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local si a situatiilor financiare la 31.12.2016

Hotararea nr.37 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare in trimestrul I pe anul 2017

Hotararea nr.38 privind aprobarea deplasarii unei delegatii a comunei Brebu in Polonia, in perioada 12-18 iulie 2017

Hotararea nr.39 privind aprobarea documentatiei in vederea delegarii Serviciului de salubrizare , de catre ADI - Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

Hotararea nr.40 privind aprobarea preluarii, cu titlu gratuit, in domeniul public al Comunei Brebu si in administrarea Consiliului Local Brebu a imobilului ,,Lacul Brebu,,

Hotararea nr.41 privind transformarea unei functii contractuale vacante de executie la compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brebu

Hotararea nr.42 privind aprobarea Regulamentului de acordarea a normei de hrana la nivelul compartimentului politia locala Brebu

Hotararea nr.43 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilelor in care a functionat Scoala cu cls. I-IV si Gradinita nr.3 din unitati de invatamant in spatii cu alta destinatie

Hotararea nr.44 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Brebu a terenului in suprafata de 19.353 mp

Hotararea nr.45 privind modificarea HCL nr.31 din 2017 privind aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor Scolii Gimnaziale Matei Basarab, in anul 2017

IULIE

Hotararea nr.46 privind dezmembrarea unui teren in supraf. de 4093 mp in 3 loturi si trecerea loturilor 1 si 2 din domeniul public in domeniul privat al comunei Brebu

Hotararea nr.47 privind aprobarea demolarii unei cladiri anexa a Primariei Brebu

Hotararea nr.48 privind modificarea HCL 26 din 2017 referitor la aprobarea indicatorilor pentru obiectivul - Lucrari de amenajare parc existent, comuna Brebu

Hotararea nr.49 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a unui spatiu situat in comuna Brebu, in vederea desfasurarii unei activitati medicale

Hotararea nr.50 privind aprobarea Raportului de evaluare referitor la proprietatea unui teren 4093 mp aflat in proprietatea comunei Brebu

Hotararea nr.51 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic a unui teren in supraf. de 160 mp situat in comuna Brebu, in vederea construirii unui spatiu comercial de produse de panificatie

Hotararea nr.52 privind aprobarea deplasarii unei delegatii a comunei Brebu in Macedonia, in perioada 07-11 septembrie 2017

Hotararea nr.53 privind validarea dispozitiei primarului nr. 73 din 30.06.2017 referitoare la rectificarea bugetului local al comunei Brebu

Hotararea nr.54 privind rectificarea bugetului local al comunei Brebu

Hotararea nr.55 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare la 30.06.2017

Hotararea nr.56  privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Brebu

Hotararea nr.57 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de CETATEAN DE ONOARE al Comunei Brebu

Hotararea nr.58 privind conferirea titlului de Cetatean de onoare al comunei Brebu, domnului Ovidiu Dranga, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona

Hotararea nr.59 privind conferirea titlului de Cetatean de onoare al comunei Brebu, domnului Antoni Karlak, Primarul localitatii Jablonka din Polonia

AUGUST

Hotararea nr.60  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si consolidare pod Pietriceaua pe DC4 in comuna Brebu,,

Hotararea nr.61 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Brebu

Hotararea nr.62 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului Local al Comunei Brebu

Hotararea nr.63 privind aprobarea normelor procedurale interne - privind organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie directa de bunuri, servicii si lucrari la Primaria comunei Brebu

SEPTEMBRIE

Hotararea nr.64 privind desemnarea a trei consilieri din cadrul Consiliului Local al Comunei Brebu pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Matei Basarab, comuna Brebu, pentru anul scolar 2017 - 2018

Hotararea nr.65  privind aprobarea Intelegerii de Cooperare intre Comuna Brebu, judetul Prahova din Romania si Orasul Ialoveni, Raionul Ialoveni din Republica Moldova

Hotararea nr.66 privind modificarea HCL Brebu nr.28 din 2015 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia

Hotararea nr.67 privind modificarea si completarea HCL Brebu nr. 15 din 1999 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.68 referitor la aprobarea Regulamentului privind emiterea ,,Autorizatiei - Avizului de spargere,, si refacere a infrastructurii domeniului public si privat al Comueni Brebu

Hotararea nr.69 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul ,,Refacere aparare de mal si consolidare albie zona podet tip ochelari pe DC 4C, sat Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.70 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Refacere corp drum DC 4C, km 0+360 - km 0+405,24 sat Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.71 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Construire cladire arhiva si birouri parter'', comuna Brebu, judetul Prahova

Hotararea nr.72 referitoare la validarea dispozitiei nr.145 din 27.09.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Brebu

Hotararea nr.73 privind aprobarea deplasarii unei delegatii a comunei Brebu in Republica Moldova, Orasul Ialoveni, in perioada 26-29 octombrie 2017

OCTOMBRIE

Hotararea nr.74 privind actualizarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare ce urmeaza a fi distribuite populatiei localitatii Brebu, in caz de mobilizare sau razboi8

Hotararea nr.75  referitoare la modificarea HCL nr.73 din 29.09.2017 privind aprobarea deplasarii unei delegatii a comunei Brebu in Republica Moldova, Orasul Ialoveni, in perioada 25-29 octombrie 2017

Hotararea nr.76 privind aprobarea deplasarii unui grup de elevi din ,,Ansamblul Brebenelul,, la Festivalul de Creatie Populara ,,Andrei Vartic,, din Orasul Ialoveni, Republica Moldova, in perioada 20-22 octombrie 2017

Hotararea nr.77  privind aprobarea Planului de Masuri al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Brebu pentru sezonul rece 2017-2018

NOIEMBRIE

Hotararea nr.78  privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu

Hotararea nr.79  privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017