IANUARIE

Hotararea privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii local ’’Modernizare DC 4 din DJ 214-Cabana Padurarului, Sat Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova - Tronson III’’

Hotararea privind modificarea hotararii consiliului local nr. 59/08.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Consolidare si refacere drum DC 4B si consolidare versant, satul Pietriceaua, Comuna Brebu”

Hotararea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Brebu, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019

Hotararea privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat

Hotararea privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Brebu

Hotararea privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului unitatii administrativ teritoriale Brebu

 FEBRUARIE

Hotararea privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţămant din comuna Brebu, în anul şcolar 2019-2020

Hotararea privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali pentru anul 2019

Hotararea privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice in Comuna Brebu, Judetul Prahova

Hotararea privind aprobararea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019

Hotararea privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC 4, din DJ 214 – Cabana Padurarului, Tronson III, sat Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova’’ si a devizului general

Hotararea privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea de alimentare cu apa, sat Pietriceaua, Comuna Brebu, Judetul Prahova’’ si a devizului general

 MARTIE

Hotararea privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii ,,Consolidare si refacere drum DC 4B si consolidare versant, sat Pietriceaua, Comuna Brebu’’

Hotararea privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza Comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea asocierii in participatiune intre Comuna Brebu si Comuna Bertea, in vederea modernizarii drumului de interes local ‘’DC 4 din DJ 214 – Cabana Padurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu, judetul Prahova, Tronson III, judetul Prahova’’

Hotararea privind aprobarea efectuarii investitiilor noi din excedentul anului 2018, venituri proprii

 APRILIE

Hotararea privind aprobarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2019

Hotararea privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli la nivelul Comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea deplasarii unei delegatii a Comunei Brebu in Republica Polona pentru a participa la ,,Zilele Romaniei la Targul International de Arta Populara de la Cracovia’’ – 14 - 19 august 2019

Hotararea aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joaca, locurile de odihna si terenurile de sport aflate in administrarea Comunei Brebu, Judetul Prahova

 MAI

Hotararea privind privind revocarea hotararii consiliului local nr. 12 din 19.02.2019 privind indreptarea erorii materiale din Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Brebu, sat Brebu Manastirei, teren in suprafata de 1412,30 mp cu constructii

Hotararea privind privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamnele Rancioaga Maria Daniela si Benga Elena Sidonia, înregistrată sub nr. 36 din 10.04.2019 la Consiliul Local al comunei Brebu, județul Prahova, plângere formulată în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prin care se solicită revocarea in parte a Hotarârii Consiliului Local Brebu nr. 15 din 23.08.1999 privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Brebu

Hotararea privind aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor Scolii Gimnaziale ,,Matei Basarab”, Comuna Brebu, in anul 2019

Hotararea privind aprobarea reorganizarii si modificarii organigramei precum si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Brebu, Judetul Prahova

Hotararea prin care se ia act de demisia consilierului local Voiculescu Adina si vacantarea mandatului de consilier local

Hotararea privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nr. 71 din 10.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Hotararea privind actualizarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2019

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Reabilitare strazi, Comuna Brebu – tronson I” si a devizului general

Hotararea privind aprobarea situatiei terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al Comunei Brebu, intravilan, sat Brebu Megiesesc, in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 15/2003

Hotararea privind aprobarea cererii domnului Pana Constantin – Catalin pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza Legii nr. 15/2003 a unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala

 IUNIE

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Reabilitare strazi, Comuna Brebu – tronson I” si a devizului general

Hotararea privind aprobarea contractelor de sponsorizare si a Programului pentru actiunea Cultural artistica si de agrement, dedicata Zilei Eroilor si invitarea delegatiilor din Polonia, Ungaria si Germania din perioada 05–10.06.2019

Hotararea privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Brebu, al doamnei Popescu Adriana

Hotararea privind rectificarea bugetului local al Comunei Brebu pe anul 2019

Hotararea privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii local ,,Consolidare si refacere drum local 0,100 km, satul Podu Cheii, Comuna Brebu, Judetul Prahova